No3979模特吴雪瑶私房半脱露性感蕾丝内衣配超薄肉丝裤袜撩人诱惑写真35P吴雪瑶秀人网

No3979模特吴雪瑶私房半脱露性感蕾丝内衣配超薄肉丝裤袜撩人诱惑写真35P吴雪瑶秀人网

劳瘵不治症,形削气多,趺肿,溏治男子女人诸虚百损,五劳七伤,未及半百而须发早白,行路艰难,形容羸瘦,眼目昏花,远年近日咳嗽,吐痰见血,夜梦遗精,并妇人久不生育,服之有子甚多。歌括∶产后气喘病膏肓,气血双脱无主张。

若用升麻又用牛膝、附子,恐人未识其妙也。人云怪病每起于痰,其信然与。

若儿未转头,原难骤生,乃早于坐草,产妇见儿许久不下,未免心怀恐惧,恐则神怯,怯则气下而不能升,气既不升,则上焦闭塞,而气乃逆矣;上气既逆,而上焦必胀满,而气益难行,气沮滞于上下之间,不利气而徒催生,则气愈逆而胎愈闭矣。气与血两虚,脾与肺失职,所以饮食难消,精微不化,势必至气血下陷,不能升举,而湿邪即乘其所虚之处,积而成浮肿症,非由脾肺之气血虚而然耶。

理宜补脾,又须养肺金,以制肝木,使脾无贼邪之虑。 歌括∶妊娠跌损伤胎元,腹痛如堕宜救援。

其块痛止,有宜用升举大补汤,少佐黄连,坠火以治血脱,安血归经也;有宜用倍参补中益气汤,少佐附子,助参以治气脱,摄气归渊也;有宜用滋荣益气复神汤,少佐痰剂,以清心火,安君主之官也。死血,用桃仁、川芎。

 此药与演气丹、备急丸,居家出入不可缺。每三十丸,空心,米汤下。

Leave a Reply